Algemene voorwaarden Theaterproject de Hoven

1. Het Theaterproject de Hoven is gebonden aan de vergunning van de gemeente Zutphen.

2. Algemene verkeers- en wegen wet zijn van toepassing in de vergunning.

3. Deelnemers moeten ten allen tijde m.b.t. deelname aan het project de aanwijzingen van de gast vrouwen/heren en de scene leiders opvolgen.

4. Bij het oversteken van de Weg naar voorst dienen de aanwijzingen van de begeleiders opgevolgd te worden.

5. U houdt er rekening mee dat we op verschillende locaties gasten zijn van de eigenaren van de grond en het huis en u respecteert hun gastvrijheid.

6. U dient de bevestiging van uw reservering in een digitale of geprinte versie te tonen aan het begin van de theatertour.

7. U heeft zich opgeven voor deelname aan de voorstelling van het theaterproject, mocht u om enige reden toch niet kunnen deelnemen, meldt u zicht dan zo spoedig mogelijk af zodat een ander kan deelnemen.

8. Op basis van de vergunning kan bij een slechte weersvoorspelling ( code oranje of hoger) in overleg met de gemeente Zutphen, Politie en Brandweer de voorstelling worden afgelast. Het theaterproject brengt u hier dan van op de hoogte.

9. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw deelname als bezoeker aan de voorstelling van het theaterproject.

10. Tijdens de voorstelling wordt er door de organisatie foto’s en ander beeldmateriaal van de voorstelling gemaakt. U wordt verzocht zelf geen foto’s en ander beeldmateriaal te maken geeft onrust bij de spelers. Na afloop kunt u –indien gewenst- wel foto’s maken met de spelers. Op het terrein van museum Boer Kip is het niet toegestaan om zelf foto’s te maken.

11. Door uw aanmelding geeft u de organisatie toestemming om -indien u voorkomt op- het beeldmateriaal van de voorstelling voor doeleinden van het theaterproject te gebruiken (publiciteit van hoofdsponsors, website van theaterproject en buurtvereniging, social media en verslagen in lokale kranten).

12. U neemt deel aan de theatertour van het Theaterproject de Hoven voor uw eigen rekening en risico.

13. Het Theaterproject de Hoven en de Buurtvereniging de Hoven zijn slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het theaterproject en/of zijn vrijwilligers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Buurtvereniging de Hoven verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.

14. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van Het Theaterproject de Hoven berusten bij Verzien. Het is de bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verzien.

15. Toepasselijk recht is het Nederlands recht.